ลุมพินีวันพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์

ลุมพินีวันหรือสวนลุมพินีวันเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศเนปาลที่คนที่ไปทัวร์เนปาลทุกคนต้องไปแวะเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเนื่องจากความเก่าแก่ของพุทธสถานแห่งนี้แล้วพุทธสถานแห่งนี้ยังมีความสำคัญโดยเป็นถึงหนึ่งในสถานสังเวชนียสถานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเป็นที่ประสูติของพระองค์ท่านนั่นเอง                ลุมพินีวัน ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ซึ่งลุมพินีวันนี้เดิมทีเป็นเพียงแค่สวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลนั้นลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี ต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าเคยประสูติ ณ ตรงนี้                ปัจจุบันลุมพินีวันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า รุมมินเด ที่มีสภาพส่วนใหญ่เป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อยและลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2540                นอกจากการเยี่ยมชมเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ลุมพินีวันแล้วยังมีสถานที่บริเวณรอบๆ ที่นักท่องท่องเที่ยวที่ไปทัวร์เนปาลสามารถเข้าชมได้ไม่ว่าจะเป็นวิหารมายาเทวีที่ประดิษฐานรูปพระนางสิริมหามายาตอนมีพระประสูติกาลพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ต้นสาละที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติที่มีนักท่องเที่ยวเนปาลไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอยู่เป็นประจำอีกด้วย