ทัวร์พม่าที่ วัดผ่องเตาอู

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางทัวร์พม่า เราขอนำเสนอให้ท่านได้เดินทางไปเที่ยวชมที่วัดผ่องเตาอู ประเทศพม่า พร้อมทั้งสักการบูชา พระบัวเข็มทั้งห้าองค์ ที่มีลักษณะแปลกตาแต่ผู้คนน้อมรับมากไปด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าเป็นอย่างมาก ส่วนการเดินทางทัวร์พม่าในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั่นเอง สำหรับวัดผ่องเตาอู ประเทศพม่านั้น ถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งรัฐฉาน เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของชาวอินทาแห่งประเทศพม่าโดยตรง โดยสถานที่แห่งนี้มีพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์จำนวน 5 องค์ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่า สามารถทำการสักการบูชาได้อย่างมั่นหมาย แต่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่าส่วนใหญ่ มักจะเกิดความแปลกตาและแปลกใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระบัวเข็มมีลักษณะรูปร่างเป็นก้อนทองกลม ๆ เพียงเท่านั้น ประดิษฐานอยู่ในวัดผ่องเตาอูแห่งประเทศพม่าอย่างโดดเด่น หากนับจากปริมาณทองคำที่เกาะหนาแน่น เราจะสามารถสัมผัสได้ว่า ทุกคนที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้มาพร้อมด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ท่วมท้น โดยเฉพาะชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ไม่เคยพลาดกับการเดินทางมาสักการบูชาแบบรายวัน จนทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์พม่า กลับสามารถสัมผัสได้ถึงความศรัทธาของชาวพม่าที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง และเมื่อใดก็ตาม ที่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่าได้เดินทางไปสักการบูชาพระบัวเข็ม ณ วัดผ่องเตาอูแห่งประเทศพม่า นักท่องเที่ยวจะสามารถตั้งจิตอธิฐาน และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมหวัง เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ดีกลับคืนมากับการเดินทางทัวร์พม่าในครั้งนั้นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั่นเอง

เรื่องน่ารู้ – ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า

เนื่องจากประเทศพม่ามีประวัติศาสตร์นานมาพร้อมๆกับประเทศไทยเรา วันนี้ทัวร์พม่าเลยนำมาเล่าเป็นเกร็ดความรู้สำหรับทุกท่าน                ประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่มอญ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่ามิได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทยอีกด้วย ประวัติศาสตร์พม่าแบ่งออกเป็น 7 ยุค ดังนี้ ·       ยุคมอญ มนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าราว 11,000 ปีมาแล้ว แต่ชนเผ่าแรกที่สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คือชาวมอญ ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว2,400ปีก่อนพุทธกาล และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเป็นอาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณใกล้เมืองท่าตอน (Thaton) ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 2ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูกทำลายในระหว่างสงคราม วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสมในราวพุทธศตวรรษที่ 14ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของพม่า ·       ยุคชาวพยู ชาวปยูหรือพยูเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศพม่าตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (Binnaka)มองกะโม้ (Mongamo) ศรีเกษตร (Sri Ksetra) เปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี… Continue reading เรื่องน่ารู้ – ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า